Phương án lắp đặt bơm nhiệt tại khu vực có mái che