Điện năng lượng mặt trời hòa lưới Megasun mang lợi ích kinh tế cao, thu hồi vốn trong vòng 5 năm