Bơm nhiệt bình tách rời có bồn bảo ôn và bộ phận gia nhiệt hoàn toàn độc lập