Bài toán kinh tế khi sử dụng hệ thống Heat pump công nghiệp