Sake Hotel - Nha Trang

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Sake Hotel – Nha Trang