CAMBUILD & ENERGY 2017- TRIỂN LÃM VỀ XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG TẠI CAMPUCHIA 2017