Cánh đồng điện mặt trời 7.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận