MEGASUN TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA- ĐÃ CÓ MẶT Ở 64 TỈNH THÀNH VÀ NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI