Bơm nhiệt Heat pump – Sản phẩm thịnh hành trên thị trường Việt Nam