Bình đựng nước nóng – Đầu tư một lần cho lợi ích lâu dài