Phân biệt bồn bảo ôn giữ nhiệt chịu áp và không chịu áp