Bình bảo ôn là gì? hay Bồn bảo ôn là gì? Ưu điểm và phân loại bồn bảo ôn