Cánh đồng điện năng lượng mặt trời hơn 12.000 tỷ đồng ở hồ Dầu Tiếng