Chèn thêm chữ ở phía dưới ( GIẢI PHÁP GIA NHIỆT CHO HỒ BƠI)